Lisans Dersleri

MATH 141 Temel Analiz I (3+2) 4

Fonksiyonlar. Limit ve Süreklilik. Türev. Türevin uygulamaları; Ortalama Değer Teoremi, Ara Değer Teoremi. İntegral. İntegralin uygulamaları; Hacim, Yüzey Alanı ve Eğri Uzunluğu. Transandantal fonksiyonlar. İntegral alma yöntemleri; Yerine Koyma, Kısmi İntegrasyon, Trigonometrik İntegraller.

PHYS 121 Genel Fizik I (3+2) 4

Vektör matematiksel analiz kavramları yoluyla mekaniğin temel kavramları; Newton’un hareket yasaları; enerji ve momentumun korunumu; düzgün, dairesel, salınımlı hareketler yapan parçacıkların ve katı cisimlerin kinematik ve dinamiği. Ders uygulamalı laboratuvar deneyleriyle desteklenecektir.

MBG 101 Biyoloji I (3+0) 3

Kompleks biyolojik moleküller ve hücresel yapıları, metabolizma, kalıtım ve hücre iletişimi gibi biyolojik proseslerin önemli konseptlerinin moleküler ve hücresel seviyede gösterilmesi: Yaşamın kimyasal içeriği, su ve yaşam, karbon ve yaşamın moleküler çeşitliliği, büyük biyolojik moleküllerin yapısı, hücre ve membran yapısı ile fonksiyonu, metabolizma, hücresel solunum ve fermentasyon, fotosentez, hücre iletişimi, hücre döngüsü, mayoz ve seksüel yaşam siklüsleri, Mendel ve gen fikri, Kalıtımın kromozomal temeli, kalıtımın moleküler temeli, genden protein, gen ekspresyonunun regülasyonu, ,virüsler, biyoteknoloji, genom ve evrimi.

CHEM 121 Genel Kimya 1 (3+2) 4

Maddenin özellikleri ve ölçülmesi. Atom teorisine giriş. Maddenin yapısal ve fiziksel özellikleri. Gazlar, sıvılar, katılar. Moleküller arası kuvvetler. Atom ve molekül yapıları. Bileşikler, moleküller ve formülleri, iyonlar ve iyonik bileşikler. Atomun elektronik yapıları ve periodlar. Kimyasal, iyonik, kovalent ve metalik bağlar.

ENG 101 İngilizce Okuma ve Yazma Becerileri I (3+0) 3

Öğrencilere akademik okuma becerilerini kazandırma ve akademik hayatları boyunca gereksinim duyacakları eleştiri yeteneğine sahip olmalarına yardımcı olmaktır. Bunun yanı sıra, öğrencilerin okudukları konuda sunum yapabilme; dolayısıyla konuşma becerilerinin de geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

MATH 142 Temel Analiz II (3+2) 4

L’Hopital kuralı. Has olmayan integraller; Yakınsaklık Testleri. Diziler ve sonsuz seriler; Yakınsaklık Testleri. Kutupsal koordinatlar. Çok değişkenli fonksiyonlar ve türevleri. İki katlı integral, Kutupsal Koordinatlarda İki Katlı İntegraller.

PHYS 122 Genel Fizik II (3+2) 4

Genel Fizik I’in devamı: elektromanyetik salınımları da kapsayan elektrik  devre ve düzeneklerine uygulamalı elektrik ve manyetizmanın temel yasaları. Coulomb yasası; elektrik alan; Gauss yasası; elektrik potansiyel; sığa. Basit devreler; RC devreleri. Manyetik kuvvet; kuvvetler ve manyetik dipoller; manyetik alan; Faraday yasası; öz-indüksiyon. Ders uygulamalı laboratuvar deneyleriyle desteklenecektir.

CHEM 122 Genel Kimya II (3+2) 4

Periyodik Tablosu ve Trendleri. Chemical Bağmalar. Moleküller arasıdeki küvvetler. Kimyasal Çözümler. Kinetikler. Kimysal Dengesi. Asitler ve Bazlar. Çözünürlük. Entropi (Dağıntı), Gibbs Enerji. Elektrokimya.

ENG 102 İngilizce Okuma ve Yazma Becerileri II (3+0) 3

Öğrencilerin yazma ve okuma becerilerinin geliştirilmesi amacıyla orjinal makalelerin okunup değerlendirilmesi ve konu hakkında öğrencilerin kendi görüşlerini belirten makale yazabilmeleri, bunu proje şeklinde sunabilmeleri ve sözlü olarak tartışabilmeleri.

FE 100 Gıda Mühendisliği ve Beslenmeye Giriş (2+0) 2

Bu ders genel olarak mühendislik, gıda mühendisliği ve beslenme bilimiyle ilgili genel prensipler ve ilkeler üzerine yoğunlaşmaktadır. Ders içeriği gıda mühendisliği, teknolojisi ve beslenme bilimine giriş, temel işlemler, gıdaların fiziksel ve kimyasal özellikleri, gıdaların işlenmesi, muhafazası ve depolanması, gıda mühendisliği ve beslenme bilimleri alanlarındaki eğilimler ve problemler konularından oluşmaktadır.

MATH 255 Diferansiyel Denklemler (4+0) 4

Birinci mertebeden diferensiyel denklemler ve uygulamaları. İkinci derece doğrusal denklemler. Yüksek mertebeden doğrusal denklemler. Kuvvet serisi yöntemleri: adi ve düzenli tekil noktalar, Laplace Dönüşümleri, Linear Diferansiyel denklem sistemleri. Fourier serileri ve sınır değer problemleri.

CHEM 221 Organik Kimya (4+0) 4

Karbon bileşikleri ve kimyasal bağlar, alkanlar, sikloalkanlar, alkenler, alkoller, eterler, radikal reaksiyonlar, aromatik bileşikler, konformasyonel analiz, stereo kimya, nükleofilik sübstitüsyon.

CHEM 201 Analitik Kimya I (3+0) 3

Niceliksel analiz metotlarının ilkeleri ve temel teorileri. Kimyasal analizlerde hatalar ve verilerin istatistiksel analizi. Gravimetrik analiz metotları. Titrimetrik analiz metotları. Su bazlı solüsyon kimyası ve elekrolitlerin iyonik denge üzerine etkileri. Elektrokimyaya giriş. Nötralizasyon, çökelme, kompleks oluşumu ve oksidasyon/indirgenme titrasyonlarının teorileri.

FE 201 Mühendislikte Madde ve Enerji Denklikleri (3+0) 3

Ölçüler, birim çevrimleri ve bazı parametrelerin birimleri, prosess, operasyon ve sistem tiplerinin tanımı, kütle korunum prensiplerinin durağan akış sistemlerine uygulanması, denge ilişkileri ile beraber üç fazın (gaz, katı, sıvı) davranışı, enerji denklikleri, simultane kütle ve enerji denklikleri.

ECON 205 Ekonominin Prensipleri (3+0) 3

Ekonominin tanımı, fiyat oluşumuna genel bakış, pazar ve fiyat, makro ekonomi, milli hasılanın tanımı. maliye ve para politikası, uluslararası ticaret . Büyüme ve kalkınma.

TURK 201 Türk Dili I (0+0) 0

Ana dilin yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavratabilmek, ana dili ve edebiyat sevgisi ve bilincinin geliştirilmesi, türk dilinin özelliklerini, işleyiş kurallarını örnekleriyle göstermek; öğrencilerin yazılı ve sözlü metinler aracılığıyla sözvarlığını geliştirmek; bilimsel, eleştirel, sorgulayıcı, yorumlayıcı, yaratıcı, yapıcı düşünme alışkanlığı kazandırmak.

HIST 201 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (0+0) 0

19. yüzyıl ve 20. yüzyıl başlarında görülen Osmanlı İmparatorluğunun modernleşme sürecinde; imparatorluğun çöküşüne neden olan azınlıkların milliyetçilik hareketleri, Osmanlı kurumlarında ve toplum yapısında meydana gelen devrimsel değişiklikleri anlatmak. Ayrıca imparatorluktan ulusal devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu ortaya çıkan Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş aşamalarını öğretmek.

FE 202 Akışkanlar Mekaniği (3+0) 3

Akışkanlar statiği, akışkanlar dinamiği, vizkozite ve sınır tabaka teorisi, newtonian ve newtonian olmayan akış davranışı, süreklilik denklemi ve hareket denklemlerinin sıvı akış sistemlerine uygulanması,  Navier-Stokes denklemlerinin kesin çözümleri, mekanik enerji denklikleri, Bernoulli denklemi, boyutsal analiz ve dinamik benzerlik. Her öğrenciye küçük boyutlu bir tasarım projesi verilecektir.

FE 203 Beslenmenin Temelleri (3+0) 3

Giriş niteliğindeki bu ders gıda kaynakları, besinlerin fonksiyonu, sindirimi ve emilimi, besin yetersizliğinin ve fazlalığının etkileri, yaşam döngüsü için besin ihtiyaçları, insan  fizyolojisinde besin-besin etkileşimleri,  gıda orijini ve formu, tüketici davranışları ve klinik beslenme  dahil besinlerin ve beslenmenin temel bilgilerini sağlar.

FE 204 Mühendislikte Sayısal Metodlar (3+0) 3

Matriks işlemleri, lineer ve lineer olmayan algerik denklemlerin çözümü, polinomial yaklaşım (sonlu farklı metod), başlangıç değeri olan problemler ( adi diferansiyal denklemler ve kısmi diferansiyel denklemler), sınır değeri problemleri (SOR ve sonlu-eleman metodu), lineer ve lineer olmayan regresyon. Dersler ve ödevler için MATLAB bilgisi gerekmektedir.

FE 205 Gıda Mikrobiyolojisi (3+2) 4

Gıdalardaki mikroorganizmaların önemi. Gıdalarda mikrobiyal gelişmeyi etkileyen iç ve dış faktörler. İndikatör mikroorganizmalar. Çeşitli gıdaların kontaminasyonu ve bozulması. Gıdalarda mikrooganizmaların yol açtığı kimyasal değişiklikler. Mikrobiyal metabolizma, gıda bozulması ve gıda güvenliği üzerine mikroflorasının etkisi. Yararlı mikroorganizmalar ve gıda endüstrisinde kullanımları. Gıda kaynaklı patojenler ve hastalıklar. Mikrobiyal gıda zehirlenmeleri, enfeksiyon ve intoksikasyonlar. Gıda sanitasyon kalitesinin göstergeleri ve mikrobiyolojik standartlar. Konvansiyonel ve yeni mikrobiyal sayım ve saptama yöntemleri. Gıdalarda mikrobiyal gelişmenin kontrolü. Gıda koruma yöntemleri. Temizlik, dezenfeksiyon ve sanitasyon. GMP, GHP, SSOP ve HACCP sistemi.

Lab: Laboratuvarda mikroorganizmaların kullanımına ilişkin temel teknikler. Gıdaların mikrobiyolojik analizleri ile ilgili temel prensipler ve laboratuvar uygulamaları. Saf kültür elde etme yöntemleri, durum çalışmaları yoluyla gıdalarda mikroorganizmaların sayımı, saptanması ve kontrolü. Başlıca gıda kaynaklı indikatör ve patojen mikroorganizmaların izolasyon, tanımlama ve sayım teknikleri. Gıda mikrobiyolojisinde genetik esaslı hızlı teknikler. Gıda güvenliği ve kalitesinin mikrobiyolojik analizlerle değerlendirilmesi.

CHEM 303 Fiziksel Kimya I (4+0) 4

Gazların özellikleri. Termodinamik yasaları I ve II. Saf maddelerin fiziksel değişimler. Basit Karışımlar. Faz diyagramları (tekli ve ikili sistemler). Kimyasal denge.

TURK 202 Türk Dili II (0+0) 0

Doğru, iyi ve güzel cümle kurabilmek için cümlenin unsurlarını ve bunların önemini tespit edebilmek; edebiyat ve düşünce dünyasıyla ilgili eserleri okuyup inceleyebilme ve retorik uygulamalar yapabilmek; yazılı kompozisyon türlerini tanımak ve bunlarla ilgili uygulamalar yapmak; dil yanlışlarının farkında olmak ve bunları düzeltebilmek, Türk ve dünya edebiyatlarından ve düşünce tarihinden seçilmiş metinlere dayanılarak öğrencinin doğru ve güzel konuşma-yazma yeteneğini geliştirebilmektir.

HIST 202 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (0+0) 0

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna paralel olarak Türk toplumunu çağdaş uluslar seviyesine çıkarmak amacıyla gerçekleştirilen Atatürk İlke ve İnkılapları çerçevesinde, devletin ve toplumun yeniden yapılanması sonucu toplumumuzda meydana gelen siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişme ve değişmeler ile karşılaşılan iç ve dış siyasi olayların günümüz problemlerine de ışık tutacak şekilde değerlendirilmesidir.

FE 200 Staj I (NC)

Gıda mühendisliği uygulamalarının yoğun olarak gerçekleştiği işletmelerde en az yirmi iş günü staj yapması gerekmektedir. Staj sonunda çalışmayı içeren bir rapor yazılacaktır.

FE 301 Isı Transferi (3+0) 3

Durağan ve durağan olmayan ısı kondüksiyonu, konveksiyon ısı transferi: ilgili denklemler, boyutsuz parametreler, momentum ve ısı transferi arasındaki benzerlik, zorlamalı, doğal ve karışık konveksiyon için tasarım bağıntıları, ısı değiştiriciler, ışınımsal ısı transferi. Her öğrenciye küçük bir tasarım projesi verilecektir.

FE 303 Termodinamik (3+0) 3

Termodinamikte temel kavramlar, saf maddelerin özellikleri, açık ve kapalı sistemlerde termodinamiğin ilk kanunu, ısı ve iş kavramları, açık ve kapalı sistemlerde termodinamiğin ikinci kanunu, entropi, güç çevrimleri, soğutma çevrimleri.

FE 305 Gıda Kimyası (3+2) 4

Su ve buzun fiziksel özellikleri. Gıda yapısındaki suyun önemi. Temel gıda bileşenlerinin (karbonhidratlar, yağlar, proteinler) yapıları, özellikleri ve fonksiyonları. Gıda işleme ve depolama sırasında yağlar ve proteinlerde meydana gelen kimyasal değişiklikler, bu değişiklerin gıdanın fiziksel özellikleri ve besin değerine etkileri. Gıdada bulunan vitaminler, doğal renk maddeleri ve biyoaktif maddelerin yapıları ve fonksiyonları.

FE 307 Beslenme Biyokimyası I (2+2) 3

Besinler diyetle aldıktan sonra vücut hücrelerinin içinde enerji kaynağı olarak kullanılır. Enerji yaşayan organizmaların hayatta kalması için en temel bir ihtiyaçtır. Bu ders enerji üretmek için hücrenin karbonhidratları, yağları, proteinleri, lif ve alkolü kullanımına odaklanmakta ve enerji metabolizmasını incelemektedir. Ders kapsamında protein, karbonhidrat, yağ ve lifin yapıları, fonksiyonları, sindirimleri ve emilimleri incelenecektir. Çeşitli fizyolojik koşullar altında hücresel düzeyde ve ilgili organlarda önemli besin ögelerinin düzenleyici mekanizmaları ve kullanımı da bu derste ele alınacaktır.

FE 309 Mühendisler için İstatistiğe Giriş (3+0) 3

Veri toplama, grafiksel ve sayısal veri tanımlama teknikleri, olasılık tanımı ve özellikleri, kesikli ve sürekli değişkenler için temel olasılık dağılımları, rastgele örnekleme ve istatistiksel yorumlama, ortalama ve varyans analizi için hipotez testleri ve güven aralıkları, varyans analizi (ANOVA), doğrusal regresyon.

ENG 301 Teknik Yazım ve İletişim  (3+0) 3

Kütüphane araştırma yöntemleri. Teknik tanım ve teknik yazışma gibi problemler, teknik stilde yazıma ilişkin açık ve net yazımın ilkeleri. Araştırma makaleleri, raporları ve dönem raporlarının hazırlanması için teknikler. Bilimsel yazım stili ve içeriğinin temellerinin tartışılması. Teknik yazım ve ilkeleri; amaca dikkat edilmesi, organizasyon bilgisi, grafik yardımcılarını tasarlama ve özet, direktif ve öneriler gibi özelleşmiş yazım tipleri. Bu ilkelerin araştırma makaleleri ve derleme makaleleri, proje önerileri, araştırma anlatımları, akademik sözlü ve poster sunumların hazırlanmasına uygulanması. Sözlü iletişim becerilerini anlatım ve tartışma gibi etkili konuşma stratejilerinin kullanarak geliştirilmesi; seçilmiş konularda iletişim uygulamaları, sözlü rapor hazırlama; taslak oluşturulması, gözden geçirilmesi, derlenmesi; kaynak materyalin değerlendirilmesi ve uygun bir şekilde toplanması.

FE 302 Kütle Transferi (3+0) 3

Kütle transferinin temel prensipleri ve kanunları, gazlarda, sıvılarda ve katılarda moleküler difüzyon, konvektif kütle transferi, ısı, kütle ve momentum tansferi arasında benzerlikler, durağan olmayan kütle transferinin prensipleri. Her öğrenciye küçük bir tasarım projesi verilecektir.

FE 304 Gıda Prosesinde Temel İşlemler (3+4) 5

Gıda işlemede kullanılan temel işlemlerin teorik ve pratik temelleri. Proses ve ekipman tasarımı. Gıda işlemede kullanılan temel işlemlerle ilgili deneyler:  Filtrasyon, santrifugasyon, fermantasyon, kurutma, pastörizasyon ve sterilizasyon, ekstraksiyon, destilasyon.

FE 306 Beslenme Biyokimyası II (3+0) 3

Bu ders gıdalardaki vitamin, mineral, pigment, aroma ve flavor maddeleri, organik asitler gibi bileşenklere odaklanmaktadır. Ders kapsamında belirtilen mikro besin maddelerinin fonksiyonu, sindirimi, absorpsiyonu, hücresel transportu ve metabolizması ele alınmaktadır.

FE 308 İşlevsel Gıdalar  (3+0) 3

Bu ders fonksiyonel gıdaların bileşenleri, etki mekanizmaları ve sağlık üzerindeki etkileriyle ilgilidir. Fonksiyonel gıdaların kimyası ve fizyolojik etkileri. Fonksiyonel malzemelerin uygulamaları. Bir gıda ürününü fonksiyonel yapan bileşenler. Yeni kaynaklardan veya geleneksel gıdalardan değeri arttırılmış fonksiyonel gıdaların geliştirilmesi. Biyoyararlılık, diyet ve sindirim sistemi sağlığı. Biyomarkerler, güvenlik ve verimlilik testleri, yasal düzenlemeler.

FE 310 Gıda Teknolojisi (3+0) 3

Bu ders gıdaların hazırlanması, taşınması, depolanması ve işlenmesi sırasında uygulanan teknolojik proseslerle ilgili olup paketleme, soğutma, dondurma, kurutma ve ısıl işlemlerin ilkeleri ve uygulanma prensiplerinin tartışıldığı temel bir derstir. Derste ayrıca meyve ve sebze işleme teknolojisi, yağ teknolojisi, hububat teknolojisi ve et teknolojisinde kullanılan genel üretim yöntemleri ana hatlarıyla tanıtılmaktadır.

FE 300 Staj II (NC)

Gıda mühendisliği uygulamalarının yoğun olarak gerçekleştiği işletmelerde en az yirmi iş günü staj yapması gerekmektedir. Staj sonunda çalışmayı içeren bir rapor yazılacaktır.

FE 401 Gıda Güvenliği ve Kalite Sağlama Prensipleri (3+2) 4

Gıda güvenliği prensipleri; Gıda bozulma nedenleri ve önlemleri, Kalite sağlama teorisi ve uygulamaları, kalite sağlama programı fonksiyonları; Gıda işletmelerinde ve kalite sağlama/kontrol laboratuvarlarında kalite sağlama ve kalite kontrolun düzenleyici ve teknik yönleri; İstatistiksel kalite kontrol;  Endüstride gıda güvenliği ve kalite yönetimi, gıda üretim yerlerinde HACCP, güvenli gıda işleme, toplam kalite yönetimi, ISO kalite standardlarını içeren gıda kalite sistemleri.

FE 403 Gıda Ürün ve Proses Tasarımı (2+4) 4

Bir projeye dayalı, bir ürün ve proses açısından gıda ürünlerinin tasarımının bakış açısına odaklanan üst düzey tasarım dersi. Bu ders öğrencilerin gıda ürün tasarımının teknolojik, düzenleyici, güvenlik ve ekonomik analiz ile birleştirilmesine dayanarak anlaşılmasına yardım edecek ve onların proje bazlı çalışmalara adapte olmasını sağlayacaktır. Ders konuları ürün formülü geliştirme ya da pazar araştırmasıyla gıda endüstrisinden yeni bir proses ve ürün seçimi, prototip geliştirme kavramı, üretim, ölçek büyütme, ürün optimizasyonu, paket tasarımı, ve hammadde satın almayı içermektedir.

FE 402 Beslenmenin Sağlık ve Hastalıklarla İlişkisi (3+0) 3

Bu ders koroner kalp hastalıkları, inme, ateroskleroz, Tip 2 diyabet, obezite, hipertansiyon ve kanser gibi modern hastalıklarla diyetin ilişkisi; hastalıklar ve beslenme desteği; sürdürülebilir beslenme, sağlıklı beslenme; önerilen ve önerilmeyen gıdaların sağlık üzerindeki etkileri; hayat sürecinde beslenme; hastalıkların önlenmesi ve yavaşlatılması için strateji geliştirme ile gıdalardaki biyoaktif bileşikler ve sağlık üzerindeki yararlı etkileri üzerine yoğunlaşmaktadır.

NFE 404 Gıdalarda ve Beslenmede Enstrümental Analizler (2+2) 3

Bu ders numune alma teknikleri ve numune hazırlama yöntemleriyle enstrümental analizin (renkölçümü, fotometri, kromatografi) temel prensiplerinin incelenmesine yoğunlaşmaktadır. Ders kapsamında öğrencilere, gıda teknolojisi uzmanlarınca yaygın olarak kullanılan analitik enstrümanlar hakkında temel ve ileri seviyede bilgiler aktarılması amaçlanmaktadır.  Özellikle spektroskopi (UV Görünür, floresan ve atomik absorpsiyon spektrofotometre) ve kromatografi (TLC, GC ve HPLC) tekniklerinin teorik ve pratik yönleri vurgulanacaktır.

TEKNİK SEÇMELİ DERSLER

FE 311 Gıda Ambalajlamanın İlkeleri (3+0) 3

Bu ders gıda paketlemenin işlevleri ile gıdaların paketlemesinde kullanılan değişik malzemelerin fiziksel, kimyasal ve bariyer özellikleri ve uygulamaları üzerine yoğunlaşmaktadır. Derste ayrıca, değişik gıdalar için özel paketleme ihtiyaçları tartışılmaktadır.

FE 312 Endüstriyel Mikrobiyoloji Giriş (3+0) 3

Bu derste mikrobiyal hücre yapısı ve fonksiyonu, mikrobiyal büyüme ve metabolizma, endüstriyel mikroorganizmalar, fermentasyon ortamları ve sistemleri, alt akım prosesleri, ürün geliştirme, mevzuat ve güvenlik konuları, endüstriyel prosesler ve ürünler anlatılmaktadır.

FE 313 Gıda Katkı Maddeleri (3+0) 3

Bu ders kapsamında gıda katkı maddelerinin işlevleri, kullanım amaçları ve ilkeleri tartışılacaktır. Ayrıca, Türkiye’de ve diğer ülkelerde gıda katkı maddelerinin sanayide kullanım alanları ve bununla ilgili yasal düzenlemeler, gıda katkı maddelerinin gıda kaynaklarına etkileri ve kullanımındaki sınırlamalar ve gıda katkı maddelerinin güvnliğinin ve toksikolojik etki seviyelerinin belirlenmesi için kullanılan metodlar da ders kapsamında irdelenecektir.

FE 314 Gıda Enzimleri (3+0) 3

Bu ders kapsamında enzimlerin yapısı, konformasyonu ve katalitik özellikleri, enzim kinetiğinin ilkeleri, enzim aktivasyonu ve inaktivasyonu, gıda kalitesiyle ilgili enzimler ve enzimlerin beslenme açısından önemi tartışılmaktadır.

FE 405 Mikrobiyolojik Kalite Kontrol (2+2) 3

Bu ders temelde gıda kaynaklı mikrobiyal hastalıklar, gıdalardaki mikrobiyal bozulmalar ve bunun kontrolü ile gıda zincirinde mikrobiyal kalite kontrolü ile ilgilidir. Ders kapsamnda örnekleme, örnekleme planları, gıda homojenatlarının hazırlanması ve mikrobiyolojik analizler de tartışılmakta ve mikrobiyolojik standartlar, gıdaların mikrobiyolojik kontrolünde kullanılan metotlar ve gıdalarda uygulanan mikrobiyal kalite kontrol uygulamaları anlatılmaktadır.

FE 406 Gıda Muhafazasının İlkeleri (3+0) 3

Bu ders gıda muhafaza yöntemlerini tanımlayan bir giriş dersidir. Ders kapsamında kısa ve uzun süreli raf ömrü sağlayan muhafaza yöntemleri tartışılmakta ve ısıl işlemler, soğutma, dondurma, konsantre etme, kurutma, fermantasyon ve ışınlama gibi işlemler ele alınmaktadır. Ayrıca, belirtilen bu uygulamalar sonucunda gıda ürünlerde meydana gelen fiziksel, kimyasal ve organoleptik değişiklikler vurgulanmakta ve gıda ambalajlamanın gıda ürünlerinin muhafazasındaki rolü tartışılmaktadır. Ders kapsamında ayrıca vurgulu elektrik alan, vurgulu ışık, yüksek basınç işlemi, mikrodalga ve radyofrekans ısıtma, indüktif ve ohmik ısıtma, yüksek voltaj ve ark deşarjı, salınımlı manyetik alan ve ultrason uygulamaları da anlatılmakta ve bu yeni gıda işleme teknolojileriyle ilgili gelecekte yürütülmesi gereken araştırmalar tartışılmaktadır.

FE 407   Gıdaların Mühendislik Özellikleri (2+2) 3

Bu derste gıdaların özellikleri, yapı ve kompozisyonları arasındaki ilişkiler tartışılmaktadır. Ölçüm metotları ve mekanik, termal, elektromanyetik, kimyasal ve fonksiyonel özelliklerin yeni uygulamaların tasarımında ve ürün geliştirmede kullanımı ve bunlarla ilgili labarotuvar denemeleri dersin temel konuları arasındadır.

FE 408 Gıda Biyoteknolojisine Giriş (3+0) 3

Bu ders kapsamında gıda biyoteknolojisinin tanımı, biyoteknoloji ağırlıklı gıda işleme ve muhafazanın temelleri, gıda endüstrisinden çıkan atıkların ve diğer zirai atıkların işlenmesi, fermente gıdalar (yardımcı maddeleri, lezzet ve aroma maddeleri, ve fonksiyonel gıda katkı maddeleriyle ilgili fermentasyon teknolojisi), kültür kolleksiyonları, enzim fermentasyon teknolojisi ve immobilize enzimler, enzimlerin gıda endüstrisindeki uygulamaları tartışılmaktadır. Ders kapsamında ayrıca GDO ve uluslararası ticaret, patent hakları ile ilgili milli ve uluslararası kural ve yönetmelikler de anlatılmaktadır.

FE 409 Beslenme Bilimlerinde Metotlar (3+0) 3

Bu ders beslenme araştırmalarında izlenen biyokimyasal, moleküler ve analitik yöntemlerle ilgili in-vivo/in-vitro metodlar ve biyoistatistiksel metodların temel ilkeleriyle ilgilidir. Ders kapsamında biyolojik materyallerin hazırlanması ve analizi, besin maddelerinin absorpsiyonu, sindirimi ve metabolizmasının incelendiği yöntemler, gıdaların insan sağlığıyla ilgili özelliklerinin (antioksidant aktivite, antihipertensif aktivite, antidiyabetik aktivite, antikanserojenik aktivite v.b.) belirlenmesinde kullanılan analitik, enzimatik ve hücre kültürü yöntemleri, ve vücüt sıvılarında yürütülen besin maddesi, metabolit ve enzim analizleri tartışılmaktadır.

FE 410 Nutrigenomik ve Nutrigenetiğe Giriş (3+0) 3

Bu ders diyet ve nütrisötiklerin genlerle ve sağlıkla olan etkileşimlerini gösteren klasik ve yeni keşfedilmiş örnekler, nutrigenetik ve nutrigenomikin hastalık risklerini modifiye etmek amacıyla kullanımı, kişileştiirlmiş beslenme, nutrigenomiğin ürün geliştirmede kullanımı, ve nutrigenomik ve nutrigenetik alanlarında kullanılan başlıca teknolojilerle ilgilidir.

FE 411 Beslenmede Araştırmalar/Problemler (3+0) 3

Bu ders kapsamında öğrencilere beslenme alanındaki mevcut stratejiler, ortaya çıkan beslenmeyle ilgili gelişen araştırma konuları, evrensel beslenme problemleri öğretilmekte ve onların bilim ve teknolojiyi kullanarak beslenme problemlerine yeni yaklaşımlar getirebilmeleri kolaylaştırılmaktadır. Ders öğrencilerin beslenme alanındaki gelişmeleri takip etmesini, beslenmeyle ilgili problemlerin bilimsel ve teknolojik çözümlerini keşfetmesini ve sınıfta diğer öğrenciler ve dersi veren hocayla tartışmasını teşfik etmektedir.

FE 412 Beslenme Epidemiyolojisine Giriş (3+0) 3

Bu ders toplumun beslenme durumunun izlenmesi ve sağlıklı beslenme kalıpları oluşturulmasını hedeflemektedir. Ders beslenme epidemiyolojisinin temel ilkeleri, beslenme epidemiyolojisiyle ilgili çalışmaların dizayn edilmesi, planlanması ve değerlendirilmesi, örnekleme, çalışma büyüklüğü ve gücünün belirlenmesi yöntemleri, kovaryant ölçüm hataları ve gıda alımı ve bunun sonuçlarının ölçümünde  beslenme tabloları, diyetin variasyonu, gıda frekans yöntemleri, gıda alımını gösteren biyokimyasal markerler ve gen-besin maddesi etkileşimlerinin kullanımı konularını ele almaktadır.

FE 413 Kalite Yönetim Sistemleri (3+0) 3

Kalite kavramı ve ilgili tanımlar; gıda kalitesi ile ilgili ulusal/uluslararası standartlar ve ilgili mevzuat; gıda endüstrisinde toplam kalite ve toplam kalite yönetim sistemleri; farklı gıda ürünleri için kalite kriterleri, limitleri ve bu kriterlerin  izlenmesine yönelik sistemler; ilgili etik konular.

NFE 414   Proses Dinamiği ve Kontrolü (3+0) 3

Bu ders kimyasal proseslerin dinamik modellemeleri, klasik geri beslemeli kontrol sistemlerinin tasarımı ve kontrol sistemlerinin analizi üzerinedir.  Sistemlerin dinamik modellemesi; giriş, çıkış ve durum değişkenlerinin tanımlanması; Laplace dönüşümleri; Transfer fonksiyonları; Kararlılık  (stabilite); Geri beslemeli kontrol sistemleri; Kapalı kontrol sistemleri; Routh-Hurwitz ve Root-locus analizleri dersin konuları arasındadır.

FE 415 Gıdalarda Duyusal Analizler (3+0) 3

Bu ders duyusal sistemlerin anatomisi ve fizyolojisi, duyusal testlerin performansını etkileyen fizyolojik ve psikolojik faktörler, temel ölçüm prosedürleri, eşik değerleri, panelist seçimi, beğeni/farklılık testleri, tanımlama testleri, tüketici testleri gibi konuları ele almaktadır. Derste ayrıca gıdaların duyusal özelliklerinin  enstrümental metodlar ile belirlenmesi ve duyusal analizlerle korelasyonu, veri analizi ve sonuçların yorumlanması ile duyusal panel odalarının dizaynı da tartışılmaktadır.

FE 416 Gıda Mühendisliğinde Reaksiyon Kinetiği (3+0) 3

Bu ders kinetic modellemenin farklı yönleri, reaksiyon tipleri ve gıdalar ile biyokimyasal sistemlerde reaksiyon mekanizmaları, reaksiyon hız sabitlerinin hesaplanması, reaksiyon kinetiğini etkileyen faktörler, mikrobiyal gelişim ve ölümün kinetiği, enzim kinetiği ve enzim inaktivasyon kinetiği gibi konulardan oluşmaktadır.

FE 417 Gıda Mühendisliği ve Beslenmede Özel Konular (3+0) 3

Bu ders gıda mühendisliği ve beslenmeyle ilgili yeni ortaya çıkan problemler, teknolojiler ve metodların tartışıldığı içeriği esnek bir derstir. Bu dersin temel amacı öğrencilerin belirtilen alanlardaki bilgi birikimini en güncel konularla artırmak ve onların vizyonlarını klasik bilgilerin ötesine taşımaktır.