Bölüm

Programın kontenjanı yılda 60 öğrencidir. Eğitim dili İngilizcedir. Programa kabul edilen öğrenciler dil sınavındaki başarı durumlarına göre 1 yıl İngilizce hazırlık okuyabileceklerdir.

Hızla artan dünya nüfusu ve gıda kaynaklarının sınırlı hale gelmesiyle geri kalmış ülkelerde açlık ve beslenme kaynaklı sorunlar ciddi boyutlara varırken, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ise dengesiz beslenme ile aşırı ve hızlı tüketim nedeniyle, kalp damar hastalıkları, obezite, hipertansiyon, kanser gibi hastalıklar ciddi kayıplara neden olmaktadır. Gıda Mühendisliği ve Beslenme konularını kapsayan çalışma alanları bu sorunlara bilimsel, teknolojik ve mühendislik temelli çözümler üretebilecek, hızlı gelişim gösteren alanlar olup, moleküler genetik ve hücre biyolojisi gibi alanların kullanılması sağlık bilimlerine büyük destek sağlayabilecek bir altyapıya ve potansiyele sahiptirler. Özellikle fonksiyonel gıdalar ve bununla ilgili yükselen biyo-temelli endüstri kolları gıda mühendisliğinin geleceğini oluşturacak stratejik alanlardır. Ancak, maalesef ülkemizde gıda mühendisliği ve beslenme bilimi yeterli bir sinerjiyle çalışamamakta ve lisans düzeyinde buna yönelik bir eğitim verilmemektedir. İşte bu lisans programıyla ülkemizde ilk defa gıda mühendisliği lisans eğitimi almış kişilerin aynı zamanda beslenme bilimiyle ilgili yeterli bilgi birikimine ulaşması ve beslenme kaynaklı sorunlara teknolojik ve mühendislik temelli çözümler üretebilmesi amaçlanmıştır. Bu lisans programından mezun olacak kişiler gıda mühendisliği alanında yürütülen geleneksel bilimsel ve teknolojik çalışmalarla, yükselen yeni teknolojiler ve mühendislik uygulamalarına tam anlamıyla hakim olacak, ancak bunun yanında giderek önem kazanan beslenme bilimi konusunda da güncel disipliner ve interdisipliner çalışmalar yürütebilecek yeterli düzeyde bilgilerle donatılacaklardır.

Mezunlarımızın beslenme bilimiyle ilgili bilgilerle donatılmasıyla gelecekte onların dünyada kendi başına dev sektörler haline gelmiş olan fonksiyonel gıdalar, fonksiyonel gıda katkı maddeleri ve besin destekleri tasarlanması/geliştirilmesi/üretimi sektörlerinde doğacak insan kaynağı açığını kapatması, çalıştıkları kurumlarda gıda mühendisliği ve beslenme alanlarıyla ilintili daha spesifik ve nitelikli araştırma-geliştirme (ARGE), üretim-geliştirme (ÜRGE) ve innovasyon çalışmaları yürütmesi, insan sağlığına yararlı katma değeri yüksek gıda ürünleri geliştirmesi ve ülkemizin bu sektörlerdeki pazar payının artırılmasına katkı koyabilecek altyapıya kavuşması amaçlanmaktadır. Ülkemizde gıda mühendisliği yanında beslenme bilimi konusunda da yetkin mezunlar yetiştirilerek obezite, kalp damar hastalıkları, hipertansiyon, diyabet, kanser, çölyak gibi hastalıkların oluşum riskinin azaltılmasına ve bu hastalıklardan muzdarip kişilerin yaşam standardının artırılmasına hizmet edecek özel gıda ürünleri geliştirilmesi kolaylaşacaktır. Özet olarak bu lisans programıyla ülkemizin mevcut insan kaynağının mutlak ihtiyaç duyulan bir alan dikkate alınarak geliştirilmesi ve gıda mühendisliği eğitiminin daha güncel bir formata sahip olması amaçlanmıştır.

Programdan mezun olabilmek için gerekli koşullar

Gıda Mühendisliği lisans programından mezun olacak öğrencilerimiz 48 ders karşılığı 146 kredi ile  3. sınıf yaz stajını başarı ile tamamlamaları koşulu ile mezun olabileceklerdir.

Programdan mezun olabilmek için gerekli staj çalışması, stajın nasıl gerçekleştirileceği ve bu amaçla kuruluşlarla yapılan işbirliği

Programdan mezun olacak öğrencilerin en az 20 en çok 30 iş günü olacak şekilde  6. yarıyıl sonunda gıda konusuyla ilgili araştırma yapan kamu veya özel sektör kuruluşlarında, gıda kontrolü gerçekleştiren kamu kurumlarında veya kamu veya özel sektör gıda işletmelerinde yaz döneminde 1 staj yapma zorunluluğu bulunmaktadır. Bölümümüz gıda sanayinin güçlü olduğu Ege bölgesi ve İzmir’de yer aldığından bölümümüzün danışmanlık ve ARGE ortağı olduğu ve ilişki içerisinde bulunduğu çok sayıda firma bulunmaktadır. Lisans programımızın başlamasıyla birlikte bu firmalardan uygun olanlarla protokoller imzalanacak ve öğrencilerimizin staj ortamları hazırlanacaktır. Staj faaliyetlerinin yurtdışında da yapılabilmesi amacıyla üniversitemizde oldukça aktif olan ERASMUS hareketliliğinden de faydalanılacaktır. Halen bölümümüzün Universite Montpellier II, Warsaw University of Life Sciences, Management Center Innsbruck, University of Rzeszow ve University of Milan üniversiteleriyle ESASMUS anlaşması bulunmaktadır.