Program Amaç ve Çıktıları

İYTE Gıda Mühendisliği Eğitim Amaçları:

  1. Temel bilim, teknoloji ve mühendislik bilgilerini gıda üretim sistemlerinin ve süreçlerinin tasarlanmasında analiz edilmesinde, problemlerin tanımlanmasında ve çözümünde kullanan,
  2. Mesleki sorumluluk, etik ve proje yönetimi konusunda bilinçli, gıda, beslenme ve ilgili alanlarda lider, girişimci ve yaratıcı şekilde çalışabilecek,
  3. Disiplinler arası akademik çalışmalarda etkin şekilde görev alabilecek, ulusal ve uluslararası Ar-Ge ve Ür-Ge birimlerinde tercih edilecek,
  4. Hayat boyu öğrenme yeteneği edinmiş, kendini sürekli yenileyebilen, sosyal yönleri ve iletişim becerileri gelişmiş mühendisler yetiştirmek.

İYTE Gıda Mühendisliği Özgörev Tanımı:

Bilimsel araştırmalarla desteklenmiş, sanayi ve toplumun yararına çıktılar üreten, uluslararası bilinilirlik ve saygınlığı olan eğitim programları yürütmek; gelişen gıda endüstrisi için gıda mühendisliği yanında beslenme biliminin ilkelerini de göz önüne alarak yenilikçi ürün ve süreçleri tasarlayabilen öğrenciler yetiştirmek.

 

MÜDEK program çıktıları (PÇ) doğrultusunda IYTE Gıda Mühendisliği PÇ’leri aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.

PÇ No Programın başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
1 Matematik, fen bilimleri ve mühendislik bilgi birikimlerini temel ve karmaşık mühendislik problemlerin çözümüne yönelik kullanabilme.
2 Karmaşık Gıda mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama.
3 Gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde karmaşık bir süreci, sürecin parçasını veya ürünü tasarlama.
4 Gıda mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme, geliştirme ve uygulama becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma.
5 Karmaşık gıda mühendisliği problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, analiz etme ve sonuçları yorumlama.
6 Gıda mühendisliğinde ve çok disiplinli alanlarda bireysel ve takım çalışması yapabilme.
7 Türkçe ve İngilizce sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanma.
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar, iş ve laboratuvar güvenliği hakkında bilgi edinme ve uygulama.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi edinme.
11 Gıda mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve gıda güvenliği üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi edinme.
12 Insan beslenmesi ve besinlerin metabolizmaları ile ilgili temel bilgilere sahip olma, bu bilgileri beslenme ile ilgili sorunlara çözüm üretmede kullanma.