Yükseklisans/Doktora Dersleri

FE502 Gelişmiş Gıda Kalite kontrol

Gıda kalite parametreleri için uygulanan istatistiksel metodların tekrarlanması; Gıdalara ve içeceklere uygulanan kalite kontrol kartları, örnekleme teknikleri ve örnekleme planları; Gıda işletmesinde kalite kontrol sisteminin toplam kalite yönetimi anlayışı ile dizaynının prensipleri; Gıda kalite parametreleri ve analiz yöntemleri.

FE503 İleri Gıda Mikrobiyolojisi

Temel mikrobiyolojik kavramların gıdalara uyarlanması. Gıdalardaki mikroorganizmalar ve kaynakların incelenmesi. Mikrobiyal büyümeye etki eden iç ve dış faktörler. Gıdaların mikrobiyal kalitesi ve önemi. Mikrobiyal gıda bozulmaları ve etki eden faktörlerin incelenmesi. Gıda kalite ve güvenliği  indikatörleri. Gıdalarda kullanılan koruyucular ve koruma yöntemleri. Gıda mikrobiyolojisinde kullanılan ileri teknikler. Gıda fermantasyonu ve ürünleri.

FE504 Gelişmiş Tesis Hijyeni

Gıda endüstrisinde sanitasyonun işlevi ve mikroorganizmaların sanitasyonla ilişkileri; HACCP  ın (Tehlike Analizi Kritik Kontrol Noktaları) tanıtımı; Değişik gıda üretim sistemlerinde sanitasyon çalışmaları; Temizleyici bileşikler; Sanitasyon malzemeleri; Atık ürünlerin muamelesi.

FE509 Et ve Kanatlı Eti Üretimi

Et bilimi prensipleri; Et ve kanatlı etinin temel fiziksel ve kimyasal bileşenlerinin belirlenmesi, ve bunların et ve kanatlı et ürünlerinin özelliklerine etkisi; Et ve kanatlı et kalitesini etkileyen faktörler; Et ve kanatlı et üretimi sırasındaki bilimsel ve teknolojik prosedürler ile et ve ürünlerinin muhafazası; Et ve kanatlı et endüstrisinde gıda güvenliği.

FE511 İleri Gıda Kimyası

Gıda bileşenlerinin (su, karbonhidrat, protein, lipid, diğer) yapı ve özellikleri. Taze ve işlem görmüş gıdalarda oluşan kimyasal ve biyokimyasal reaksiyonlar. Gıdaların işlenmesi ve depolanması sırasında olan kimyasal ve biyokimyasal değişiklikler, Gıda bileşenlerinin fonksiyonel özellikleri.

FE513 Gıda Lipidleri

Lipidlerin yapıları ve bileşimleri. Kimyasal ve fiziksel özellikler. Değişik gıda kaynaklı (süt, et, balık, bitki) lipidlerin özellikleri. Bozunmanın kimyası, oto-oksidasyon, antioksidantlar. Katı ve sıvı yağların işlenmesi. Lipid analizleri.

FE514 Gıda Biyoteknolojisi

Biyoteknoloji ağırlıklı gıda işleme ve korunma temelleri. Gıda endüstrisi ve ziraii artıklarının işletilmesi. Fermente gıdaların, yardımcı maddelerinin, lezzet ve aroma maddelerin, fonksiyonel gıda katkı maddelerin fermantasyon teknolojisi ve doku kültürüyle üretimi.

FE515 Gıda Katkı Maddeleri, Kontaminantları ve Toksikolojisi

Toksikoloji ve toksinler üzerine genel bilgi, toksikolojinin dalları, toksinlerin sınıflandırılması, toksik doz, toksikasyon, toksik etkilerin mekanizması, gıdalardaki mutajenler, karsinojenler ve teratojenler, toksisite testleri (akut, subakut kronik, toksisite testleri), gıda toksikolojisinde son-nokta belirlenmesi (NOAEL, ADI, MTD değerleri), gıdalardaki doğal toksikantlar (tanımı, sınıflandırılması, toksik etkileri), Gıda kontaminantları (tanımı, sınıflandırılması, toksik etkileri), doğal gıda maddelerinin akut, kronik ve genetik toksikolojisi, gıda katkı maddeleri (gıda güvenliği ve yasal yönleri, fonksiyonları, kullanım alanları), gıda kaynaklı patojen bakterilerin bulunma sıklığı ve etki mekanizması, mikotoksinler, detoksifikasyon işlemleri, gıdalarda kalıntı analizleri, gıda-ilaç etkileşimleri.

FE516 Gıdaların Duyusal Analizi

Gıdaların subjektif değerlendirme metodları ve prensipleri; İstatistiksel değerlendirme ve verilerin yorumlanması; Subjektif ve objektif metodların korelasyonu.

FE518 Gıda ve Endüstriyel Mikrobiyoloji

Mikroorganizmaların gıda endüstrisiyle olan ilişkisi, koruma teknikleri, endüstriyel fermantasyon ve işlemleri. Mikroorganizmaların çoğaltılması, büyüme kinetikleri, sürekli sistemler. Endüstriyel üretimler için mikroorganizmaların izolasyonu, kullanımı ve korunması.

FE519 Gıda Paketleme

Gıda paketlerinin işlevleri. Gıdaların paketlemesinde kullanılan değişik malzemelerin fiziksel, kimyasal ve bariyer özellikleri ve uygulamaları. Değişik gıda tipleri için paketleme ihtiyaçları.

FE520 Proteinlerin Saflaştırılması

Bu ders, öğrencilere protein saflaştırılmasında yaygın olarak kullanılan, yüksek çözünürlük, afinite ve seçici saflaştırma teknikleri ile ilgili geniş bir bakış açısı kazandırır. Ders, protein saflaştırma yöntemlerinin teorik ve pratik yönlerinin yanı sıra çeşitli prosedürlerin sınırlamalarını tartışmaya da yer verir. Bu ders, hücre parçalanması, hücre çökelmesi, tuzla çökeltme, jel filtrasyon, iyon değişimi, ters faz, hidrofobik etkileşim ve afinite kromatografisi yöntemlerini kapsar. Proteinlerin sulu iki faz sistemleri, ters miseller, sıvı membranlar, elektrodiyaliz, elektroforetik yöntemler ve izoelektrik odaklama ile ayrıştırılmasını anlayabilir ve açıklayabilirler. Bu dersin sonunda öğrencilerin laboratuar ve büyük ölçekli protein saflaştırma teknikleri hakkında daha iyi bir altyapıya sahip olması bekleniyor.

FE524 Değişik Fermantasyon Tekniklerin Prensipleri

Sıvı ve katı tip fermantasyon teknikleri ve fermentörler. Büyüme kinetiği, endüstriyel boyuttaki fermantasyonlara inokulum hazırlanması. İlk ve ikincil metabolitler. Alt akim islemler. Fermantasyon ekonomisi.

FE525 İleri Gıda Biyokimyası

Meyve ve sebzelerin yaşlanma sürecinde ve işlenme ve depolanması sırasında meydana gelen başlıca biyokimyasal reaksiyonlar, bitkisel hücrelerde ürünün kalitesini etkileyen fizyolojik olaylar, hayvansal kasın ete dönüşümüyle ve et kalitesiyle ilgili biyokimyasal değişimler, süt proteinlerinin biyokimyası ve süt ürünlerine dönüştürülmesi açısından önemli fiziksel ve biyokimyasal özellikleri, biyokimyasal reaksiyonların kontrolu için önemli teknolojiler

FE526 Gıda ve Biyolojik Malzemelerin Fiziksel Özellikleri

Biyolojik malzeme özelliklerinin proses dizaynı ve mühendislik uygulamalarındaki önemi; sıvı, yarı katı ve katı gıdaların reolojik özellikleri (görünür vizkozite, kayma gerinimi, elastik modül vb.); gıdaların ısıl özellikleri (özgül ısı, ısıl iletkenlik, ısıl salınım, konvektif katsayı vb); kütle transferi özellikleri (nem yayınma katsayısı, su aktivitesi, kütle transfer katsayısı vb.); diğer özellikler (elektriksel, optik özellikler vb.)

FE530 Gıdalarda Isı Uygulaması ve Sterilizasyon

Termobakteriyoloji, Mikroorganizmaların ve enzimlerin termal direncinin belirlenmesi, termal inaktivasyon parametrelerinin hesaplanması, sabit sıcaklıkta ısıtma ve aseptik paketleme, doğrusal ve eksponansiyel ısıtma, Isıl penetrasyon verilerinin analizi, letalite hesaplamaları

FE532 Gıda Mühendisliği İlkeleri

Momentum, ısı ve kütle aktarım ilkeleri; fiziksel problemlerin “kabuk” denklikleri ile formülasyonu:  Laminer akışta hız dağılımı, Laminer akışta ve katılarda kabuk enerji denklikleri ve sıcaklık dağılımları, katılarda ve laminar akışta konsantrasyon dağılımları; izotermal, izotermal olmayan ve çok öğeli sistemler için değişim denklemleri; birden fazla bağımsız değişkenle hız, sıcaklık ve konsantrasyon dağılımları.

FE533 Enzim Karakterizasyonu ve Kinetiği

Tamponlar ve zayıf asitler, Amino asitlerin ve proteinlerin başlıca özellikleri, Proteinlerin ve enzimlerin yapısal ve moleküler özellikleri, Katalist olarak enzimler ve aktif bölgelerin çalışma prensipleri, enzimlerin sınıflandırılması, Enzim aktivitesinin belirlenmesinde kullanılan başlıca yöntemlerin ilkeleri, Aktivitenin ifadesi, Enzim kinetiği.

FE 534 Mühendisler için Çok Değişkenli İstatistiksel Analizler

Çok değişkenli istatistiğin ve kemometrik analizlerin tanımı; Normal dağılım testi; Hipotez sınamaları ve güvenlik aralıkları, Çok değişkenli doğrusal regresyon analizi; Asal bileşenler analizi;Faktor analizi; Ayrımsama ve sınıflama teknikleri.

FE535 İstatistiksel Süreç Gözlemi ve Kalite Kontrol

İstatistiğe giriş; Olasılık Dağılımları; Normal dağılım testi; Hipotez sınamaları ve güvenlik aralıkları, tek faktörde varyans analizi (ANOVA); Shewhart çizimleri (nitelik ölçümleri ve sürekli değişken ölçümleri);  proses kapasite analizleri; Verilerde özilinti; Çok değişkenli sistemler için istatistiksel süreç gözlemi.

FE536 Deney Tasarımları

İstatistiğe giriş; Olasılık Dağılımları; Normal dağılım testi; Tek faktörlü deneyler (Hipotez sınamaları ve güvenlik aralıkları, tek faktörde varyans analizi (ANOVA), Bloklama ve Latin Karesi tasarımları); Etmensel deney tasarımları (İki düzeyli deney tasarımları, Kesirli etmensel tasarımlar, Karışık düzeyli tasarımlar); Tepki-yüzey yöntemi (En küçük kareler yöntemi ve regresyon, Merkezi bileşik tasarım, Box-Behnken tasarımı).

FE538 Biyoişlem Mühendisliği Prensipleri

Hammadelerin biyolojik olarak gıda, yakıt, ilaç ve kimyasal maddelere dönüştürülmesinin mühendislik prensipleri: Enzim kinetiği ve teknolojisi; biyoreaksiyon kinetiği; biyoreaktörlerin tasarımı, analizi ve kontrolü; altakım işlemleri.

FE540 Gıda Kaynaklı Bakteriyel Patojenler

Bu ders, önemli gıda kaynaklı ve yeni önem kazanan patojen (hastalık oluşturabilen) bakterilerin çeşitli açılardan tanınması ve tanımlanması; bu bakterilerin çeşitli gıdalar ile olan ilişkilerinin ve insan sağlığı açısından önemlerinin belirlenmesi; gıda zincirine nasıl girdiği ve gıdalara hangi yollarla bulaştığının değerlendirilmesi için düzenlenmiştir. Bu ders, gıda kaynaklı patojen bakterilerin gıdalarda saptanması (izolasyonu ve tanımlanması) için kullanılan geleneksel kültürel ve hızlı yöntemler, bu bakterilerin özellikleri, virülans (hastalık oluşturabilme gücü) faktörleri ve patogenez (hastalığın kaynağı ve gelişmesi sırasında organizmada meydana gelen değişiklikler) mekanizmaları hakkında güncellenmiş  bilgi sağlaması amacıyla düzenlenmektedir. Gıda kaynaklı bakteriyel patojenlerin epidemiyolojisi (neden olduğu hastalık olgu ve durumların dağılımının incelenmesi)/insidansı (rastlanma sıklığı), kaynakları ve olası bulaşma yolları, spesifik taşıyıcı gıdalar, bu bakterilerin gelişmesini etkileyen çevresel faktörler ve neden oldukları hastalıkları önlemek veya azaltmak için alınan önlemler açıklanacaktır.

FE541 Gıda ve Çevre Virolojisi

Gıda ve çevre virolojisine giriş, gıdalarda bulunan insan ve hayvan virüslerinin moleküler virolojisi,  gıdalarla bulaşma potansiyeli olan virüslerle, bu virüslerin tespiti için geleneksel ve moleküler yöntemler, enterik virüslerin çevrede bulunmaları ve taşınmaları, gıda virolojisinde bakteriyofajlar, gıda kaynaklı viral salgınların epidemiyolojisi, gıda kaynaklı virüslerden korunma ve kontrol stratejileri.

FE580 Gıda Müh. Özel Konular

Seçilmiş özel bir konu hakkında grup çalışması, konular i) Hidrolik ve hidroloji, ii) Geoteknik, iii) Yapı mekaniği, iv) Ulaştırma ve v) Su kaynakları konuları arasından seçilir.

FE590 Teknik Rapor Yazımı

Araştırma yürütmek, rapor makale ve tez hazırlamak. Araştırma metodları taslak, anahat oluşturmak, revizyon, tasarı oluşturmak. Raporlar ve makalelerle ileri düzeyde yazma çalışmaları.

FE598 Araştırma Semineri

Seminer verme yetisinin geliştirilmesi. Sunum tekniklerinin, sunum formatının ve içeriğinin nasıl olması gerektiğinin öğrenilmesi.

FE8XX Özel Çalışma

Y.L. Öğrencileri bir konu seçip, bir akademisyenin (danışmanı) yönetiminde çalışırlar.